Du er her

En dysleksivennlig skole

Publisert: 06.11.2014

Den Norske Skole Gran Canaria, en dysleksivennlig skole fordi:

        - Vi ønsker nulltoleranse for mangelfullt læringsutbytte.

        - Skoleledelsen og lærere ønsker å legge til rette for elever med lese- og skrivevansker.

        - Skolen har kontinuerlig kompetanseheving av lærene. Skolen har spesialpedagoger som har sertifisering i LOGOS.

        - Skolen har ulike læremiddeltilbud til elever med lese- og skrivevansker

 • Vi har et godt utvalg av lettlestbøker.
 • Klassene på småskolen kan hente bokkasser fra biblioteket og ha stående i klasserommene.
 • Lærerne på småskolen leser høyt fra skjønnlitterære bøker når elevene spiser.
 • Elevene på småskolen har leselekse og leselogg, tilpasset den enkelte elevs lesenivå, hver dag.
 • Skolen har en bibliotekar som kan hjelpe til med å finne bøker på rett nivå.
 • Vi søker om lydbøker til de som har nytte av å få lærestoffet opplest.
 • Skolen er medlem i Nlb (Norsk lyd og blindeskriftbibliotek), slik at vi kan få skjønnlitterære bøker i lydbokformat.
 • Alle elevene i ungdomsskolen disponerer PC i skoletiden.
 • Klassetrinnene 1-7 har klassesett med PC på klasserommene.
 • Vi har tekst til tale program på PC, CD-ord, Tekstpilot, E-lector.
 • Skolen har ulike lese-skrivetreningsprogram som elevene kan bruke.
 • Skolen har programmet Inspiration (tankekart program med mulighet for lydimplantering), som gir elever med og uten lese- og skrivevansker en bedre mulighet til å strukturere sitt fagstoff .
 • Skolen vurderer hvert enkelt tilfelle og prøver å legge til rette med aktuelle hjelpemidler.

 

        - Vi ser det som svært viktig at arbeidet blir lagt til rette slik at alle lærer noe.

        - Skolen kartlegger alle elevene hver høst og vår slik at vi kan følge med på lese- og skriveutviklingen.

        - Skolen setter i gang tiltak for elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen. (Lesekurs)

        - Skolen bruker følgende dysleksivennlige metoder:

 • Metoder som sikrer forståelse.
 • Lærerne presenterer dagens planer på tavla hver morgen.
 • Høytlesing etter avtale mellom lærer og elev.
 • Det settes mål det er mulig for eleven å nå.
 • Undervisningen er preget av fast struktur og mange repetisjoner og oppsummeringer.
 • Bruker flere sansekanaler, jf læringsstiler.

 

        - På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få vist sine evner gjennom
          å få bruke PC med retteprogram, at oppgaver blir lest opp, eller at prøven blir tatt muntlig. 
          Elevene får også mulighet til å bruke lengre tid på prøver.
          Tilretteleggingen tilpasses den enkeltes behov.

        - Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve seg forstått og respektert.
          Lærerne skal være i god dialog med elever som har spesielle behov.
          Vi ønsker å sette fokus på det å utnytte sterke sider.
          Det er viktig å lytte til elevens egen kunnskap om hvordan
          forholdene best kan legges til rette for å avhjelpe vansker.

        - Alle våre elever får tilbud om elevsamtaler minst to ganger pr. år.
          Her er det viktig å lytte til elevens egen kunnskap om hvordan forholdene best kan legges til rette for
          å hjelpe eleven med de vansker han/hun skulle ha.

        - Foreldre får informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven.
          Skolen må også fange opp ideer fra de foresatte.