Kort historikk over skolens tilblivelse

Kort historikk over skolens tilblivelse

v/tidligere rektor Alf Moen

I 1974 oppsøkte Sonja og Kristoffer Rusten KUF og skoledirektøren i Oslo og Akershus for å klargjøre mulighetene for å starte skole på Gran Canaria. Det var da et pioner- prosjekt. Etter dagens terminologi ville de blitt kalt gründere. Året før hadde departementet og Stortinget åpnet for muligheten for tilskudd til privatskoler i utlandet.

En ting er å starte skole med all den entusiasme som alle parter legger for dagen i startfasen. Vanskeligere er det å holde pågangsmotet oppe i hverdagen når problemene tårner seg opp. Vi må ta av oss hatten for Sonja og Kristoffer som stod på i 14 år her nede. Å være rektor og privat skoleeier i Spania er ikke det samme som i Norge. Vi kan bare ane hvilket arbeid som ble nedlagt den første tiden. Vi bør også ha i tankene de andre som stod på for å få skolen til å fungere; lærerne, foreldrene, vertskapet på Sun Club, Gretelill og Svenn Norlander, lærer og skoleinspektør Erling Skoglund fra Harstad som skolens første norske kontaktperson. Jeg husker fra mitt første år her nede, 1978/79, at en stor del av skolebøkene var gave fra Harstad-skoler. Det året var det også et utmerket samarbeid med Anne Cathrine Strømberg og Bernardo Herrera i Tauro, som leide ut skolebygningen og lot elever, foreldre og lærere bruke alle dalens anlegg i skole- og fritid. 

Etter en kort startfase på Playa del Ingles flyttet den til Tauro, der den hadde tilhold helt til nåværende skoleanlegg i Bco. de la Verga sto ferdig i januar 1988 Det første stiftelsesdokumentet

Skolens utvikling de senere årene hadde ikke vært mulig uten Bjørn Lyng's positive interesse. Både hans store økonomiske hjelp og hans innsats i skolens styrer har vært av uvurderlig betydning. Han kjøpte og donerte den tomta som skolen ligger på i Bco. de la Verga. I tillegg bygde han hovedbygget på skolen og donerte det til Stiftelsen Den Norske Skole Gran Canaria. Godkjenning av VG3

Nevnes må også skoledirektørens kontor i Oslo og Akershus - senere utdanningskontoret i Oslo og Akershus - så utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Kjell Gustavsen. Han har hele tiden, helt til sommeren 2003 - sittet som saksbehandler og utenlandsskolenes nærmeste overordnede og hjelpesmann i Norge. Hans innsikt og oversikt over lover og bestemmelser og positive holdning til utenlandsskolene har vært et viktig moment i vår skoles barndom og ungdom.

Jeg benytter denne anledningen til å takke alle positive hjelpere opp gjennom de 32åra som skolen har eksistert.

Når vi nå ser ut til å ha konsolidert stillingen som skole på øya her, er det også naturlig å se hvor vi står og etterpå løfte blikket mot fremtiden. Hva venter vi oss av Den Norske Skole Gran Canaria? Hvordan ønsker vi utviklingen videre? Hvilke tegn i tiden kan være til hjelp når vi legger videre planer? 

Hvor står vi?
Som skole har vi nå tre hoveddeler: barnehage, grunnskole (inkl. SFO for 1. til 4.. klasse) og videregående allmennfaglig, foruten noen biroller: Vi har undervisningen i norsk språk og kultur for norske barn som går i spanske skoler. I tillegg driver vi internat for elever i videregående under 18 år som kommer til vår skole uten sine foreldre. En viktig faktor der er at Helsedirektoratets behandlingsreiser for lungesyke barn og ungdom og for barn med atopisk eksem også bruker vårt internat og vår skole i sitt opplegg. Dette utgjør et verdifullt bidrag til vår utvikling - økonomisk, men ikke minst helsefaglig og prestisjemessig når det gjelder barn, ungdommer og familier med slike helseproblemer.

Behov og kapasitet
I vår skoles formålsparagraf står: "Stiftelsens formål skal være å dekke undervisningsbehovet for norske familier, som er bosatt en minimumsperiode, som styret bestemmer, på Gran Canaria. En særlig hensikt er det å gi familier som på grunn av sykdomtrenger langtidsopphold her, muligheter til det". 
"Undervisningen skal i utgangspunktomfatte grunnskoleutdanning og videregående utdanning, allmennfaglig studieretning, eller et utvidet omfang av dette tilbudet etter styrets nærmere bestemmelse".
Hva er undervisningsbehovet for norske familier her? Svaret er avhengig av vår markedsføring av skolens tilbud i Norge. De siste årene har vi hatt lavere søkning til skolen enn vi har hatt kapaitet til. Statistikk over elevtallsutviklingen

Utfordringer
Den store økningen i elevtall, foreldre rundt skolen og ansatte gjorde at skolen er kommet over i en ny fase i slutten av 90-årene. Den gründerstemningen og det lille intime miljøet mellom alle tilknyttet skolen var ikke lenger noen selvfølge. Vi måtte arbeide langt mer bevisst med denne siden av vårt miljø. Av et totalt personale på ca 50 til 60, ble det relativt mange utskiftinger og "nye ansikter" hvert år. Det ble en stadig større utfordring å bygge opp det positive miljøet hver høst.
I løpet av årene 2001 -2004 hadde vi en prosjektgruppe på gang for å planlegge ny skole og nytt internat på ei tomt vi hadde "på handa". Dessverre viste dette seg å bli for stort og ambisisøst i forhold til vår økonomi. Prosjektet ble derfor "skrinlagt" av skolestyret høsten 2004. 
Tegningene av forprosjektet som ble laget kan fortsatt studeres her. Planene nå er altså å bygge ut anlegget vi har i Bco. de la Verga.
Årene etter 2004 har utfordringene blitt motsatte. Søkningen til skolen har stagnert og vi må satse mer på å gjøre vårt skoletilbud kjent blant vår spesielle målgruppe, de kronisk syke.

Oversikt over skolens ledelse og ansatte siden starten i 1974.
Denne oversikten håper vi skal være korrekt m.h.t. ansatte og skolestyreledere ved skolen fra skolestart 1974 til 2009. Hvis du likevel finner feil, vennligst send oss beskjed om det, slik at vi kan få rettet det opp.

Stiftere av skolen (1974): Sonja og Kristoffer Rusten.
Ledere av stiftelsen (fra 1987): Jan Sortehaug, Bjørn Lyng.
Skolestyreformenn: Kristoffer Rusten, Frode Clausen, Kristina Torén Torgersen, Helle Moe, Anne Løkke Syltern, Jan Syltern.
Rektorer: Kristoffer Rusten (1974 - 1988), Jan Sortehaug (1988/89), Bjørg Træthaug (1988/89), Alf Moen (1988- ).
Undervisningsinsp.(fra 1987): Mirjam Wåge Jensen.
Rådgivere (fra 1995): Vigdis Sætran, Kjell Freddy Bjørk, Eivind Løkke, Tor Gjørtz, Petter Malmo. Mats Gran.
Spes.ped.ansvarlig(fra 1996): Kjell Freddy Bjørk, Jon Kristian Hammervold, Hege Ropstad, Tone Langness Jensen.
Sosiallærere (fra 2000): Thor Thorstensen, Roar Skare, Anne Jorunn Lunde, Mari Leistad. Skoleåret 2008/2009 er det ikke tilsatt sosiallærer. 
Sekretærer(fra 1981): Birgitta Sternang, Jorunn Dahle, Ruth Sortehaug, Anne Løkke Syltern, Graciela Nilsen, Arvid Nordal, Bjørg Moen, Mikkel Rasmussen, Liv Reidun Nesse.
Regnskapsfører (fra 1996): Arvid Nordal, Jo Terje Lestum, Tone Heen Nymo
Regnskapsassistenter: Toril Syltern By, Aage Dahl, Tone Heen Nymo, Mikkel Rasmussen.
Systemansvarlig (fra 1993): Bjørn Ellingsen, Torbjørn Johnsen, Jean-François Bach.
Revisorer: Hans Peter Stabursvik, Tor-Henning Carlsen.
Bibliotekar (fra 1994): Thor Thorstensen, Liv Reidun Nesse.
Bibliotekassistenter: Liv Reidun Nesse, Kristoffer Rusten, Else Marie Egeland, Hilde Nebelung, Randi Sannum.
Rengjøringspersonale: Bjørg Moen, Eva Kaasa Hansen, Brit Steffensen, Esperanza ..., Aurelia Sarmiento Ramirez, Maria Nieves Alonso Cazorla, Maria Soled Ramirez Castellano, Candilaria Isquierdo de Armas, Nereida León Ramirez, Dolores Trujillo Tejera.
Vaktmestere: Rektorene, Ulf Szacinski, Magne Jonassen, Norvald Hillestad, Fred Holman, Torleif Skaret, Arve Langen, Kjell Åge Andersen, Mats W. Torfjäll, Arne Steindal.
Helsesøster(fra 1997): Atle Botnedal, Lilly Naini. Skoleåret 2008/2009 er det ikke tilsatt helsesøster. 
Kontaktpersoner i Norge: Erling Skoglund, Bjørn Varnås, Beate Rønning-Olsen, Thomas Mo, Eva Hveding Bergum, Jo Terje Lestum.
Tilsatte i Barnehagen (fra 1989): Møyfrid Birkeland, Marit Gram, Guro Gram, Elin Halvorsen, Reidun Steinslien, Tove Nordal, Bente Andersen.
Tilsatte i SFO (fra 1997): Evy Schønning, Toril Syltern By, Stine Beate Wiik, Wenche Johnsen, Erik Børresen, Ann Katrin Lind, Eva Dahl, Toril Haaland, Gro Bagstevold, Gun Renneflott.
Lærere: Kristoffer Rusten, Sonja Rusten, Svein Erik Svendsen, Jan Remme, Fritz Karlsen, Leif Øverås, Edit Nesvik, Svein Liberg, Grete Krogstad, Else Marie Bergsmyr, Bjørn Varnås, Marit Gjellesvik, Alf Moen, Bjørg Moen, Åge Ingjerd, Willy Dag Ernst, Liv Skogsrud, Hildur Ernst, Lise Wensberg, Pål Wensberg, Håkon Skarestad, Mirjam Wåge Jensen, Sigurd Hem, Harriet Melbye, Tor Hodne, Eli Hodne, Terje Nerland, Odd Bjørke, Liv Bjørke, Ann Nygaard, Bjørg Høiberget, Jorun Dahle, Jan Sortehaug, Bjørg Lassen, Ove Borøchstein, Bjørnar