Du er her

Søknad om organisert studiearbeid for elever i videregående skole

Publisert: 15.01.2015

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

 

Utdrag av forskrift til privatskoleloven: § 3-46. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring

«…… elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:»

Kryss av i riktig boks for din grunn

 1. helse- og velferdsgrunnar, oppgi grunn:_________________________________________
 2. arbeid som tillitsvald
 3. politisk arbeid
 4. hjelpearbeid
 5. lovpålagt oppmøte (f.eks sesjon, rettssak og lignende)
 6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller daglig leder, skal ikkje reknast som fråvær.

  

Fraværsføring under organisert studiearbeid, videregående.

Skolen har hatt en prosess for å imøtekomme våre elevers særskilte skolesituasjon. Mange elever er kroniske syke og må til Norge for oppfølging, behandling, medisinering eller lignende av sin sykdom.

I den forbindelse har vår skole sett nøye på privatskoleloven og forskriftene til denne. Vår tolking og en praktisk tilpasning av fraværsføringen er som følger:

Forskrift til privatskolelova, «§3-46 Føring av fravær i videregående opplæring» har bl.annet følgende setning: «Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller dagleg leiar, skal ikkje reknast som fråvær.»

Vår praksis er følgende:

 1. Eleven søker om organisert studiearbeid på skjema som utleveres i resepsjonen. Søknaden innvilges normalt ved følgende tilfeller:
  • Nødvendige reisedager i forbindelse med nødvendig oppfølging av sykdom ved norske helseinstitusjoner. De(n) dagen(e) som eleven er under behandling, skal eleven benytte seg av retten til å føre «gul fraværsdag» med koden ”I” som følge av kronisk sykdom. Denne retten må være søkt om, og godkjent i forkant.
  • Ved avvikling av privatisteksamen. Vår skole har ikke rett til gjennomføring av dette og eleven må da melde seg opp til dette i Norge. Dette kan da tolkes og regnes som lovpålagt oppmøte.
 2. Rektor behandler søknaden. Rektor vil forbeholde seg retten til å redusere antall dager derom det ikke oppleves som rimelig. Når den eventuelt, innvilges vil sekretær legge kopi til kontaktlærer samt original til eleven.
 3. Da skal kontaktlærer umiddelbart føre ”O” for organisert studiearbeid for eleven frem i tid for de dagene permisjonen er innvilget. (Koden «O» låser ovenfor faglærere muligheten til å føre fravær. Dette er meldemetoden til klasseteamet at eleven har organisert studiearbeid).
 4. Eleven følger klassens til enhver tid gjeldene års-/periodeplan/læringssti som er tilgjengelig på vår læringsplattform og arbeidsoppgaver som legges ut i iSkole.
 5. Eleven leverer skolearbeid pr mail til faglære og kontaktlærer, evt på skolens lærings-plattform dersom det er innleveringsoppgave for alle elever. Mailadresser finnes på skolens hjemmeside.
 6. Det skal leveres skolearbeid (eller en melding/kort notat om hva eleven har lest på/jobbet med) hver dag. Dette kan være i ett fag eller fler fag. Det skal være arbeidsmengde tilsvarende en skoledags arbeid. Det er ikke et krav at faglærer skal rette innleveringer som er utenom de innleveringer som er gitt hele klassen.
 7. Det er elevenes ansvar og maile nevnte arbeidsoppgaver gjeldende dag og han/hun på passe på tidsforskjellen i forhold til dato/klokkeslett mellom de forskjellige stedene. Mailer må lagres slik at det også i ettertid kan dokumenteres.
 8. Det er elev og kontaktlærers felles ansvar at fravær føres riktig. Kontroll foretas av begge parter.
 9. Faglærer fører anmerkning i orden av dersom eleven ikke leverer skolearbeid som forventet. Dette kan igjen føre til nedsatt ordenskarakter. Anmerkning beskrives slik at det er gjenkjennbart senere.

Søknadsskjema om organisert studiearbeid for videregående skole ansvarliggjør elevene i stor grad. Det er viktig at vi som kontaktlærer og faglærer følger opp vår del av jobben.

 

Arguineguin 31.august 2014

John Sandem

Rådgiver/avd.leder vgs