Er du blitt medlem av FAU?

Scannet fra brosjyre fra Foreldreutvalget for grunnskolen.

Hva gjør Foreldrerådets arbeidsutvalg, hvorfor eksisterer det, og hvordan jobber det?

Dette må du vite: FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeids-utvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre. Dere skal bidra i arbeidet for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

Hvilke retningslinjer finnes for FAU?

For å gjøre en god jobb i FAU, må dere vite hvilke retningslinjer som finnes for dere. Går vi til lovverket for skolen, står det at FAU skal
o fremme fellesinteressene til foreldrene
o medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
o bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
o legge til rette for positiv utvikling hos elevene
o skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Hvem har ansvar for at FAU kommer i gang med arbeidet?

Når skoleåret begynner, er det skolen ved rektor som har ansvar for at samarbeidet mellom hjem og skole og arbeidet i rådsorganene kommer i gang. Skolen har ansvar for å legge til rette, informere og sørge for at samarbeidet preges av likeverdighet og dialog. Skolen har også ansvar for at medlemmer av FAU får skolering. Men når skolen har tatt initiativet, er det like mye foreldrene som har ansvar for at samarbeidet fortsetter og videreutvikles. Rektor har ikke møterett i FAU, men dersom FAU ønsker det, kan rektor vare med på deler av møtet.

På skoleårets første FAU-møte kan det vare lurt å gjøre følgende

o Ha en presentasjonsrunde. Hvem er vi, og hva mener vi er viktige saker for FAU? o Diskutere forholdet til skolen. Hva er det naturlig at dere involverer dere i?
o Snakke om hvilke arbeidsområder som er spesielt viktige dette året. Er det samsvar mellom de områdene FAU arbeider med, og skolens virksomhetsplaner?
o Velge leder, nestleder, sekretær og kasserer- og konkretisere hva de ulike vervene innebærer
o Vurdere om dere behøver undergrupper som skal arbeide med spesielle oppgaver – for eksempel en trafikkgruppe eller en skolemijøgruppe
o Gjennomgå og eventuelt revidere FAUs vedtekter

Det er også viktig å lage en årsplan for FAU hvor dere setter opp møtedager, felles treff med foreldrekontakter, skolens ledelse og elevrådet. Diskuter hva som er et realistisk nivå når det gjelder antall oppgaver og aktiviteter, og lag tiltaksbeskrivelser for arbeids-områder og oppgaver.

I tillegg bør dere

o ha en valgordning som fungerer og skaper kontinuitet (sørg for eksempel for at ikke alle medlemmene begynner samtidig, men at det er overlapping så de erfarne kan hjelpe de nyvalgte)
o ha en god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse
o bidra til at foreldrekontaktene får god informasjon om oppgavene sine
o ha et eget budsjett for FAU

FAUs rolle og oppgaver er forskjellig fra skole til skole, og ethvert FAU bør ta en gjennomgang av egne oppgaver. Slik sikrer dere at dere fungerer i henhold til målsettingen om reell foreldremedvirkning i forhold til elevenes læring, utvikling og trivsel.

Det er mange områder FAU kan medvirke aktivt i

o Utvikling av et godt og systematisk samarbeid mellom hjem og skole
o Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
o Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
o Det fysiske skolemiljøet
o Sosiale tiltak for elevene
o Organiseringen av undervisningen
o Utforming av skolens mål
o Prosjekter som gjennomføres i skolen, som IKT o Vurdering av skolen
o Utviklingsarbeid i skolen
o Trafikkforholdene rundt skolen

Sammen med skoleledelsen kan dere planlegge og gjennomføre kurs og temakvelder, samlinger for foreldre og lærere og samlinger for foreldrekontaktene med tanke på skolering og erfaringsutveksling.
I tillegg til skoleledelsen er aktuelle samarbeidsparter elevrådet, skolens ansatte, foreldre, samarbeidsutvalget/driftsstyret og kommunalt foreldreutvalg dersom det finnes et slikt i kommunen.

FAU kan på eget initiativ ta opp saker. Dere kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet og organisere en ressursbank for temaer i opplæringen. For å sikre god informasjon om arbeidet dere gjør i FAU, bør referat fra møtene sendes til alle foreldrene ved skolen og FAU-stoff legges ut på skolens hjemmeside. FAU-medlemmer skal ikke belastes med utgifter i forbindelse med vervet. FUG har utarbeidet heftet “Medlem av FAU – hva nå?”. Her kan dere finne mer stoff om mål og oppgaver. Heftet kan bestilles fra FUG (bestilling@fug.no) eller lastes ned fra nettet på
www.fug.no.

Det ligger også informasjon på www.foreldrenettet.no.

FUG ønsker å holde god kontakt med FAU-ene og sender jevnlig ut informasjon til hjelp i FAU-arbeidet.

FUG – Foreldreutvalget for grunnskolen – er et utvalg av foreldre oppnevnt av Kongen i statsråd for fire år av gangen. Utvalget er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet. Utvalget skal ivareta foreldrenes og elevenes interesseri skolesamfunnet og arbeide for á fremme et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Reell foreldremedvirkning!

Tradisjonelt sett har FAUs oppgaver ofte dreid seg om skolens utemijo og arrange-menter som juleavslutning, 17. mai, dugnader og aktivitetsdager. Hovedtendensen er at FAU får oppgaver fra skolens ledelse, og dermed har arbei-det ofte blitt mest på skolens premisser. Utfordringene for dere som er valgt inn i FAU, er at dere selv tar initiativ til oppgaver og kommer mer med i skolens indre liv. Slik vil dere kunne bidra til at foreldre får mer innflytelse på skolens virksomhet, på vurdering av skolen, endring og utvikling – samt at foreldres synspunkt blir hort og tatt hensyn til.

Foreldreutvalget for grunnskolen

Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo www.fug.no bestilling@fug.no post@fug.no Tlf.: 22 24 75 63 Faks: 22 24 75 90