Henting/bringing av barn

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego/Den Norske Skole Gran Canaria sikkerhet ved avsetting og henting av barn ved skolen FAU har fått flere tilbakemeldinger om at trafikksikkerheten ved avsetting og henting av barna ved skolen er for dårlig.

Spesielt ved henting virker det kaotisk, da det ikke er vakter / politi / sperring til stede. Vi er i dialog med skolen om mulighetene for å endre/forbedre rutinene i denne forbindelse. Inntil videre vil imidlertid dagens rutiner med avsetting og henting nede ved grusparkeringen gjelde.

Vi som foreldre må derfor ta et ansvar for å sørge for at dagens rutiner fungerer med størst mulig sikkerhet for barna. FAU har derfor følgende henstilling til dere ved avsetting og henting:

  1. All stopp / venting foregår ved fortauskantene før gangfeltet. Her settes barna av og plukkes opp, enten før dere snur eller etter at dere har snudd. PS!! Ikke parker i gangfeltet eller området ved innkjøringen til parkeringsplassen!
  2. Området etter gangfeltet, ved innkjøring til grusparkeringen, benyttes til snuplass. PS!! Bruk dette som snuplass, og ikke snu i gata før fotgjengerfeltet
  3. Alle som må kjøre opp og ned til skolen i tidsrommet for henting av barn avpasser farten etter forholdene. Vi håper på velvillig respons på vår henstilling til beste for sikkerheten til våre barn!

FAU 14.11.12