Søknad om at fravær ikke føres på vitnemål, grunnskolen

Last ned dokumentet

§ 3-40. Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet, Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom der er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgande ikkje vert ført på vitnemålet.

  1.    Dokumentert fråvær som skyldas helsegrunnar
  2.    Innvilga permisjon etter privatskolelova § 3-13