Inntaksreglement

Inntaksreglement for Den Norske Skole Gran Canaria

Skoleåret 2022/2023 (Vedtatt i skolestyret 15. desember 2021 Sak 35/2021)

 Søkere fra hele Norge stiller likt ved inntak. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler (med unntak av de begrensninger forskrift til Friskolelova § 11-1 og § 11- 2 gir m.h.t. voksne søkere).

1) Søknadsfristen er 1. mars samme kalenderår som skoleåret starter. Hovedinntaksmøtet holdes første uka i mars. Brev til søkerne (som søker innen fristen) med resultat av inntaket blir sendt fra skolen medio mars.

2) Eksisterende elever har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen så langt skolen er godkjent. Melding om fortsatt skoleplass for skoleåret 2022/2023 må sendes skolen innen 1. mars. Skjema finnes i resepsjonen og på skolens hjemmeside. (jfr. Friskolelova §3-3)  

3) Inntak av elever på Statens Behandlingsreisers program fattes det også enkeltvedtak for. Det avsattes 20 plasser til BHR.

4) Inntaksrutiner
Søknader som er mottatt innen søknadsfristen 1. mars, behandles etter følgende rutiner:

a) Inntaket blir behandlet av en inntakskomité bestående av rektor og regnskapsfører. For inntak til videregående er rådgiver med i komiteen. Regnskapsfører er sekretær.
b) Inntakskriterier og rekkefølge for inntak hvis det ikke er plass til alle søkere:

I. Ansattes barn. Dersom det blir ansatt nytt personale i løpet av skoleåret, får deres barn tilbud om skoleplass dersom det er ledige plasser.
II. Nåværende elever ved skolen går foran nye søkere.
III. Søkere med søsken ved skolen
IV. Helårssøker med medisinsk begrunnelse. Med medisinske grunner menes elever med vedlagt legeattest for seg selv, søsken eller foreldre med medisinsk begrunnelse for å bo i klimaet her.
V. Helårsøker uten medisinsk begrunnelse.
VI. Korttidselev - elev som ikke er ved skolen et helt skoleår (f.o.m 15.08.2022 –  t.o.m. 23.06.2023)
VII. For grunnskolen: Hvis en må skille mellom søkere under samme punkter ovenfor, rangeres de ved loddtrekning
Videregående skole: søkere rangeres etter siste karakterutskrift, deretter ved loddtrekning.

c) Søknader som kommer inn etter 1. mars vil bli behandlet fortløpende hver annen fredag frem til skolestart etter samme kriterier. Søknader som kommer i løpet av juli vil bli behandlet i august.

d) For grunnskolen: Siste søknadsfrist for grunnskolen er 1. september. Absolutt siste oppstartdato for elever gjeldende skoleår er 30. september.
For videregående: Etter skolestart vil det være løpende inntak rangert først etter søknadsdato, deretter ved loddtrekning

5) Formelle betingelser for at søknaden blir behandlet er at vedleggene som kreves er med:
- Fargekopi av tittelside i pass for å dokumentere norsk statsborgerskap. (Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) pkt.17.3.4:)
- Attestert kopi av siste karakterutskrift/vitnemål/kompetansebevis for tidligere skolegang (kun VG)

6) Inntaket er et enkeltvedtak, og søkerne har derfor klageadgang etter forvaltningsloven.
Klageadgang opplyses om i svarbrev.

 

Inntaksreglement for Den Norske Skole Gran Canaria

Skoleåret 2021/2022 (Vedtatt i skolestyret 03.12.2020. Sak 15/2020)

Søkere fra hele Norge stiller likt ved inntak. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler (med unntak av de begrensninger forskrift til Friskolelova § 11-1 og § 11- 2 gir m.h.t. voksne søkere).

1) Søknadsfristen er 1. mars samme kalenderår som skoleåret starter. Hovedinntaksmøtet holdes første uka i mars. Brev til søkerne (som søker innen fristen) med resultat av inntaket blir sendt fra skolen medio mars

2) Eksisterende elever har rett til å fullføre opplæringen sin ved skolen så langt skolen er godkjent. Melding om fortsatt skoleplass for skoleåret 2021/2022 må sendes skolen innen 1. mars. Skjema finnes i resepsjonen og på skolens hjemmeside. (jfr. Friskolelova §3-3)  

3) Inntak av elever på Statens Behandlingsreisers program fattes det også enkeltvedtak for. Det avsattes 30 plasser til BHR.

4) Inntaksrutiner
Søknader som er mottatt innen søknadsfristen 1. mars, behandles etter følgende rutiner:

a) Inntaket blir behandlet av en inntakskomité bestående av rektor og regnskapsfører. For inntak til videregående er rådgiver med i komiteen. Regnskapsfører er sekretær.
b) Inntakskriterier og rekkefølge for inntak hvis det ikke er plass til alle søkere:

I. Ansattes barn. Dersom det blir ansatt nytt personale i løpet av skoleåret, får deres barn tilbud om skoleplass dersom det er ledige plasser.
II. Nåværende elever ved skolen går foran nye søkere.
III. Søkere med søsken ved skolen
IV. Helårssøker med medisinsk begrunnelse. Med medisinske grunner menes elever med vedlagt legeattest for seg selv, søsken eller foreldre med medisinsk begrunnelse for å bo i klimaet her.
V. Helårsøker uten medisinsk begrunnelse.
VI. Korttidselev - elev som ikke er ved skolen et helt skoleår (f.o.m 16.08.2021 –  t.o.m. 23.06.2022)
VII. For grunnskolen: Hvis en må skille mellom søkere under samme punkter ovenfor, rangeres de ved loddtrekning
Videregående skole: søkere rangeres etter siste karakterutskrift, deretter ved loddtrekning.

c) Søknader som kommer inn etter 1. mars vil bli behandlet fortløpende hver annen fredag frem til skolestart etter samme kriterier. Søknader som kommer i løpet av juli vil bli behandlet i august.

d) For grunnskolen: Siste søknadsfrist for grunnskolen er 1. september. Absolutt siste oppstartdato for elever gjeldende skoleår er 1.oktober.
For videregående: Etter skolestart vil det være løpende inntak rangert først etter søknadsdato, deretter ved loddtrekning

5) Formelle betingelser for at søknaden blir behandlet er at vedleggene som kreves er med:
- Fargekopi av tittelside i pass for å dokumentere norsk statsborgerskap. (Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) pkt.17.3.4:)
- Attestert kopi av siste karakterutskrift/vitnemål/kompetansebevis for tidligere skolegang (kun VG)

6) Inntaket er et enkeltvedtak, og søkerne har derfor klageadgang etter forvaltningsloven.
Klageadgang opplyses om i svarbrev.