Hvordan jobber vi?

Hver uke utarbeides det en ukeplan hvor elvene og de foresatte får informasjon om hva vi skal jobbe med i perioden. De får vite hvilke tema og oppgaver vi skal jobbe med, og de får informasjon om datoer for ekskursjoner, prøver, innleveringsfrister o.l. I tillegg har lærerne regelmessige samtaler med den enkelte elev, og elevene får veiledning i det videre arbeidet i perioden. To ganger i året inviterer vi de foresatte til utviklingssamtale, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Dette er en samtale om hvor eleven er i forhold til de målene som er satt, både faglig og sosialt.

Ukeplan for 3.-10.klasse

Ukeplanen inneholder 3 nivå i hvert fag, delt inn etter lav-, middels-og høy måloppnåelse. Disse viser i hvilken grad elevene har oppnådd kompetansemålene i lærerplanen.

Begreper som brukes:

Ukeplan – Plan for klassen med all informasjon om hva som skal skje i løpet av uken. Her er alle fag med arbeidsplan/lekser knyttet til tre ulike nivåer av læring eller faglig mestring, altså lav, middels og høy måloppnåelse. Dette er utgangspunktet for elevenes individuelle valg på ukeplanen.

Nye ukeplaner deles ut mandag hver uke. Læreren gjennomgår arbeidsplanen før elevene foretar sine valg med utgangspunkt i de tre ulike nivåene. Det er en kontinuerlig veiledning fra lærer i forhold til valg av nivå.

Ukeslutt - på mellomtrinnet, 5.-7.klasse, avslutter elevene arbeidsplanperioden med en test som kalles ukeslutt. Her får elevene spørsmål fra leksene de har hatt i perioden. På denne måten får lærerne sett om elevene har gjort leksene sine og om de kan stoffet. Prøven sendes med hjem og returneres med underskrift fra foreldrene. I tillegg til ukeslutt er det innleveringer i matematikk, engelsk og norsk.